Pražské novotyTOP

10 bodů o Libeňském mostě. Proč ho zavřeli?

Technická správa komunikací zveřejnila deset faktů o Libeňském mstě a zodpověděla tak řadu otázek, které se vznášejí nad mostem, uveřejňujeme v plném znění.

1. Kdo rozhodl o okamžitém zavření mostu a proč?

O uzavření Libeňského mostu pro veškerou dopravu kromě pěších a cyklistů rozhodl generální ředitel Technické správy komunikací, a.s. Petr Smolka ve čtvrtek 18. ledna 2018 na základě prvních výsledků diagnostického měření Kloknerova ústavu ČVUT, které v tento den obdržel. Na základě tohoto měření byl označen stav jednoho z šesti mostů Libeňského soumostí a jeho rámové konstrukce za havarijní, a proto na něj s okamžitou platností nesmí tramvaje ani vozidla těžší než pět tun. Vzhledem k tomu, že není možné zajistit, že se na nejvíce poškozeném úseku soumostí neobjeví více aut najednou, a že nebude překročen uvedený limit pěti tun, rozhodla Technická správa komunikací, a.s. o jeho uzavření pro veškerou dopravu.

2. Co to znamená, že je most v havarijním stavu?

Stav Libeňského mostu byl ve čtvrtek 18. ledna 2018 oficiálně přeřazen do kategorie technického stavu mostu číslo VII ze sedmi možných stupňů. Právě tento stupeň označuje havarijní stav, který může být pro uživatele mostu nebezpečný, pokud se nedodrží limity maximální doporučené zátěže. To je jeden z klíčových důvodů, proč byl most ihned uzavřen.

3. Která část mostu je v havarijním stavu?

V havarijním stavu není hlavní most přes Vltavu, ale rámová konstrukce jednoho z menších mostů, které tvoří předpolí hlavního mostu. Jedná se o tzv. rámový most C, u kterého se nachází schodiště pro pěší vedoucí z mostu ke golfovému hřišti. Celý most je silný tak, jak je silný jeho nejslabší článek. Nejslabším článkem je právě tento rámový most C, kvůli němu bylo nezbytné celé soumostí dočasně uzavřít.

4. Jaký je další postup v opravě mostu?

Technická správa komunikací, a.s. připraví v nejkratším možném termínu provizorní podepření poškozené konstrukce podle doporučení specialistů Kloknerova ústavu. Doba této rekonstrukce je odhadována minimálně na tři týdny ode dne uzavření mostu.

5. Bylo opravdu nezbytné most uzavřít pro veškerou dopravu?

Ano, bylo. Bezpečnost lidí, kteří se pohybují na mostě nebo pod ním, je v tomto případě na prvním místě. Technická správa komunikací, a.s. se za stav objektu jako správce mostu nemohla v daný okamžik z bezpečnostního hlediska zaručit.

6. Kdy se na most vrátí doprava?

Snahou představitelů města i Technické správy komunikací, a.s. je co nejrychleji přijít s řešením aspoň provizorního dopravního spojení Palmovky a Manin, například veřejnou dopravou. Do konce ledna obdrží TSK, a.s. od Kloknerova ústavu kompletní dokumentaci s výsledky všech diagnostických měření včetně detailní zprávy ke stavu hlavního mostu přes Vltavu. Z toho vyplyne konkrétní podoba dalších opatření na mostě, následných prací a také možností obnovení provozu přes most.

7. Jaký byl přesně proces uzavření mostu ve čtvrtek 18. ledna 2018?

* 9.00 – Bylo zahájeno pracovní jednání na Kloknerově ústavu ČVUT se zástupci Technické správy komunikací, a.s. i Odborem památkové péče MHMP.

* 9.30 – Zástupci Kloknerova ústavu informovali o nezbytném přeřazení mostu do VII. kategorie stavebního stavu označující havarijní stav a o významném snížení zatížitelnosti mostu.

* 10.00 – Zástupci TSK informovali o stavu Libeňského mostu představitele hlavního města Prahy a připravili z jednání písemný zápis, který na místě všichni účastníci jednání stvrdili svými podpisy.

* 13.00 – Interní jednání specialistů Technické správy komunikací, a.s. ze kterého vyplynula nutnost okamžitě uzavřít most pro veškerou dopravu kromě pěších a cyklistů. Zároveň se zde rozhodlo o tom, že se ihned spustí práce na provizorním podepření poškozené části mostu dle závěrů Kloknerova ústavu.

* 15.00 – Mimořádné jednání Technické správy komunikací, a.s. se zástupci dalších klíčových institucí města (Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID, Magistrát hlavního města Prahy a další), na kterém byl stanoven přesný termín uzavření mostu na hodinu po půlnoci 19. ledna 2018.

* 19. ledna 2018, 1.00 hod. – Uzavření mostu pro tramvajovou i automobilovou dopravu do odvolání.

8. Od kdy Praha připravuje rekonstrukci Libeňského mostu a bylo možné začít dříve?

* Srpen 2002: Velká povodeň v Praze významně ovlivnila zadání, jak by mělo rekonstruované Libeňské soumostí vypadat. Most musí být připraven na tisíciletou vodu a musí být koncipován tak, aby se stal funkční součástí protipovodňové ochrany Karlína, Libně i Holešovic.

* Březen 2004: Rada hlavního města schválila harmonogram příprav rekonstrukce Libeňského mostu.

* Leden 2005: Ministerstvo kultury ČR ve správním řízení rozhodlo, že v případě Libeňského mostu se nejedná o kulturní památku.

* 2006: Bylo vydáno územní rozhodnutí o rekonstrukci Libeňského soumostí.

* 2009: Byla vydána série stavebních povolení k rekonstrukci Libeňského soumostí.

* 2009–2013: V těchto letech se přípravy rekonstrukce Libeňského mostu v podstatě zastavily. Technická správa komunikací byla připravena rekonstrukci zahájit a vypsat výběrová řízení na zhotovitele a správce stavby, ale rekonstrukce Libeňského mostu nebyla zařazena do investičního rozpočtu města a v tomto období nebyly uvolněny finanční prostředky na zahájení rekonstrukce.

* Září 2013: Rada hlavního města vzala svým usnesením na vědomí zprávu TSK o technickém stavu Libeňského mostu a příprav rekonstrukce. Celková cena akce byla v souladu s dosavadní přípravou odhadnuta na 1,9 miliardy bez DPH.

* Září 2014: Zastupitelstvo hlavního města schválilo veřejné zakázky na zhotovitele a také na správce stavby rekonstrukce Libeňského soumostí. Následně Technická správa komunikací zahájila veřejné soutěže na zhotovitele a na správce stavby.

* Červenec 2015: Technická správa komunikací vyhodnotila první kolo veřejných soutěží – kvalifikační kritéria splnilo v každém z výběrových řízení pět firem a TSK začala připravovat zadávací dokumentaci pro druhé kolo výběrových řízení.

* Leden 2016: Ministerstvo kultury zahájilo na základě občanského podnětu správní řízení o zařazení Libeňského mostu mezi kulturní památky, toto řízení bylo obnoveno po 12 letech od původního neprohlášení Libeňského mostu za kulturní památku.

* Duben 2016: Zastupitelstvo hlavního města uložilo pozastavit výběrové řízení na dodavatele stavby a správce stavby z důvodu probíhajícího správního řízení Ministerstva kultury o zařazení Libeňského mostu mezi kulturní památky.

* Duben 2016 až leden 2018: Správní řízení Ministerstva kultury nebylo stále ukončeno. Hlavní město Praha a TSK se proto do finálního rozhodnutí Ministerstva kultury musí k mostu chovat jako ke kulturní památce a nemohou pokračovat v soutěži na zhotovitele ani správce stavby dle původního projektu. Smí na mostě provádět pouze nejnutnější údržbu, která nevyžaduje stavební povolení.

9. Jak byl most v posledních letech udržován?

Technická správa komunikací se musí aktuálně podle správního řádu k soumostí chovat jako ke kulturní památce. V roce 2016 byl opraven povrch části vozovek a chodníků na části soumostí, aby se zmírnil dopad zatékání do konstrukce mostu a zpomalila se jeho pokračující koroze.

10. Jaká je konstrukce mostu a proč ji není možné obnovit v původní historické podobě?

Současný most spojuje Holešovice s Palmovkou od roku 1928 a jeho konstrukce odpovídá požadavkům na zatížení mostu, které měli naši předkové v roce 1924. Konstrukce hlavního mostu nad řekou je tvořena oblouky z prostého betonu bez železné výztuže. V dnešní době tento typ konstrukce již vůbec nelze pro stavbu mostů použít, a není tak ani možné rekonstruovat Libeňské soumostí za podmínky zachování stávající historické konstrukce.

Ostatní mosty celého soumostí mají betonovou nebo případně železobetonovou konstrukci, kterou dlouhodobě narušuje koroze, a potřebují proto kompletní rekonstrukci.

Oskar Kuptík, NašePraha

Show More

Související články